space DEHN DEHN
space
  DOMOV KAZALO / KONTAKTI space

Proizvodni

DEHN - Proizvodni program

Za vašo dodatno informacijo:

 

Prenapetostne zaščitne naprave za informacijsko tehnološke sisteme

Okvare telefonov, faksov, računalnikov ali celo kompleksnih računalniško nadziranih sistemov in strojev so tveganje, ki ni sprejemljivo.
Več kot 25 % škode v informacijsko-tehnoloških sistemih povzročijo prenapetosti zaradi elektromagnetnih vplivov.

Zaščitite svoje sisteme!

Hitra izbira zaščitnih naprav glede koodinacijskih parametrov (KK):
Pri izbiri prenapetostne zaščitne naprave je potrebno upoštevati zaščitni nivo (UP) prenapetostne zaščitne naprave, ki naj bo nižji od nivoja odpornosti na prenapetosti opreme v komunikacijsko-signalnem tokokrogu, nemeščene za prenapetostno zaščitno napravo.
Ker je nivo odpornosti pogosto neznan, je potrebno uporabiti druge načine primerjave.
Skladno s testiranjem glede elektromagnetne združljivosti (EMC) mora imeti električna in elektronska oprema določen nivo odpornosti pred motnjami, ki prihajajo po vodnikih (prenapetosti). Sistem in zahteve za testiranje so določeni v EN 61000-4-5 (VDE 0847 del 5).
Inštalacije so razvrščene od 0 do X glede na določeno elektromagnetno okolje. Na podlagi te razvrstitve inštalacij so določeni različni nivoji odpornosti (1-4) opreme glede odpornosti na prenapetosti.
Oprema, ki je testirana v skladu s testnim nivojem 1, ima najnižjo odpornost na prenapetosti, medtem ko ima oprema, testirana v skladu z nivojem 4, najvišjo odpornost na prenapetosti. Testni nivo je navadno naveden v karakterističnih podatkih opreme ali pa se podatek pridobi od proizvajalca.
Glede na zaščito, ki jo zagotavlja prenapetostna zaščitna naprava, pomeni, da mora biti neodvedena energija manjša od nivoja odpornosti ščitene opreme.

Koordinacijski parametri (KK)

Prva oznaka (v našem primeru XX) podaja informacijo o neodvedeni energiji prenapetostne zaščitne naprave, druga oznaka (v našem primeru X) pa o zahtevani stopnji odpornosti na prenapetosti za opremo, nameščeno za zaščitnimi napravami, ali o neodvedeni energiji prenapetostne zaščitne naprave druge stopnje, ki je nameščena za prvo stopnjo pranapetostnih zaščitnih naprav.
Koordinacijski parametri opisujejo neodvedeno energijo prenapetostne zaščitne naprave in zahtevano stopnjo odpornosti na prenapetosti za opremo, nameščeno za zaščitno napravo (ali neodvedeno energijo prenapetostne zaščitne naprave druge stopnje, ki je nameščena za prvo stopnjo pranapetostnih zaščitnih naprav).
Da bi se izognili nepravilnemu delovanju, mora biti navedeni testni nivo opreme (npr. 3) večji ali enak testnemu nivoju, ki ga določajo koordinacijski parametri zaščitne naprave (npr. 1, 2 ali 3).

Koordinacijski parametri

Koordinacijski parametri


go Proizvodni program (angleški)